มี 21 สมาชิก รับสมาชิกสูงสุดได้ 50 คนเข้าสู่ระบบสมาชิก
Username 
  Password 
    สมัครสมาชิก
    ลืมรหัสผ่าน
   
เหมาะสำหรับธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง MLM
เหมาะสำหรับหน่วยงานรัฐ/เอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านโลกออนไลน์
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์
เหมาะสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา เว็บเผยแพร่ผลงานครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
   
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย  หลักสูตรการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์
 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2554

หลักการและเหตุผล

        ประชาชนหมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบอุทกภัยในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ทำให้พืชผัก ผลไม้เสียหาย โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่ใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน เสียหายทั้งหมด ฉะนั้น ชมรมผู้สูงอายุ บ้านนิคม จึงจัดทำโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลักสูตรการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ สำหรับใช้ในครัวเรือนและพัฒนาขยายการปลูกมะนาวเป็นอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้สมาชิกรู้จักวิธีปลูก ดูแลรักษา การปลูกมะนาว

        2. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจวิธีการขยายพันธ์มะนาว

        3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ปลูกมะนาวในเชิงธุรกิจ

        4. เพื่อให้สมาชิกพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเป้าหมาย          คณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป 20 คน

สถานที่                     สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านนิคม

วิธีดำเนินการ            1.วิทยากรบรรยายฝึกอบรม ( คุณอภัยวงศ์ คงหอม จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

                                        อาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี )
                                        2.ศึกษาดูงาน

                                        3.ปฎิบัติจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ          1.ผู้เข้าอบรมสามารถ ปลูกมะนาว ดูแลรักษา ขยายพันธ์

                                                2.ผู้เข้าอบรมมีมะนาวใช้ในครัวเรือนตลอดปี

                                                3.ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาการปลูกมะนาวเป็นเชิงธุรกิจได้

งบประมาณ                         ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                                                จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30,000.00 บาท

ผู้เสนอโครงการ นายสบาย     ไสยรินทร์ ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านนิคม


วิธีการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์
 • การเตรียมวงบ่อซีเมนต์ วงบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60-80 เซนติเมตร หรือตามที่หาได้ รวมฐานรองก้นบ่อ ราคาประมาณ 120-200 บาทฐานรองก้นบ่อต้องเป็นชนิดที่ไม่เชื่อมกับวงบ่อโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่รดลงไปขังอยู่ด้านล่าง และกันไม่ให้รากมะนาว แทงลงดินออกจากบ่อ แต่ละบ่อควรวางห่างกัน ประมาณ 1 - 2 เมตร สถานที่วางวงบ่อซีเมนต์ที่ปลูกมะนาวจะต้องได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันเท่านั้นและ วัสดุปลูกจะต้องเน้นในเรื่องของการระบายน้ำที่ดี • การเตรียมดิน ขั้นตอนนี้สำคัญ เพราะการจำกัดพื้นที่การปลูกและต้องการให้มะนาวเจริญเติบโต ได้ตามปกติดินที่ใช้จะต้องดี มีความอุดมสมบูรณ์สูง ในการเตรียมดินปลูกทำดังนี้คือใช้อัตราดินร่วน 3 ส่วนผสมกับปุ๋ยหมัก 2 ส่วนหรืออีกสูตรหนึ่งคือดินร่วน 3 ส่วนผสมกับปุ๋ยคอก 1 ส่วน ข้อสำคัญดินที่ใช้ควรเป็นดินชั้นบน หรือหน้าดิน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สูง โดยนำดินที่ผสมแล้ว ใส่ในวงบ่อซีเมนต์ แล้วพูนดินปลูกขึ้นมาอีกเล็กน้อย • การคัดเลือกพันธุ์มะนาว มะนาวที่จะนำมาปลูกต้องพิจารณาถึงขนาดของผล ปริมาณน้ำต่อผลการปฏิบัติดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อโรค และแมลงและให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งพันธุ์ที่แนะนำได้แก่ มะนาวน้ำหอม มะนาวตาฮิติ มะนาวแป้นพิจิตร ส่วนมะนาวแป้นรำไพ ให้ผลดีเช่นกันแต่เป็นโรคแคงเกอร์มากกว่า นำต้นมะนาวจากกิ่งตอนหรือ ต้นปักชำ หรือต้นที่เสียบยอดกับต้นตอที่แข็งแรง ต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเอามาปลูกลงในวงบ่อซีเมนต์ที่จัดเตรียมไว้แล้ว ควรมีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ 1-3 วันต่อครั้ง นอกจากนี้ควรเสริมปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองก้นหลุมก่อนปลูก อัตรา 1 ช้อนแกง ต่อต้น แล้วใส่หลังจากปลูกทุก 1-2 เดือน อัตรา 1 ช้อนแกง ต่อต้น ส่วนในระยะบังคับให้ออกดอกติดผลควรใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 ช้อนแกงต่อต้น หลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้งควรมีการรดน้ำให้ชุ่ม เมื่อมะนาวอายุได้ 8 เดือน หรือ 1 ปีขึ้นไป ให้เริ่มบังคับมะนาวให้ออกดอก ติดผลตามต้องการ • การปลิดดอกและผลมะนาวที่ออกในฤดูกาล หลังจากปลูกมะนาวในวงบ่อได้ประมาณ 6 เดือน มะนาวบางพันธุ์อาจมีการออกดอกติดผลบ้างเล็กน้อย ก่อนถึงช่วงบังคับให้มะนาวออกดอกติดผลในเดือน กันยายน- พฤศจิกายน มะนาวที่ออกดอกก่อนหน้านี้ ควรเด็ดดอก หรือปลิดดอกทั้งหมด • การคลุมโคนต้นด้วยพลาสติก ก่อน ถึงช่วงบังคับให้มะนาวออกดอกติดผลนอกฤดูกาล ประมาณ 1 เดือน เช่นบังคับให้มะนาวออกดอกในเดือน กันยายนหรือเดือนตุลาคม ให้ผู้ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์งดให้น้ำ ในเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน แล้วนำพลาสติก (ผ้าพลาสติกกันฝน) มาคลุมปากวงบ่อด้านโคนต้นไม่ให้น้ำซึมลงไปในดินปลูกภายในวงบ่อ ได้ประมาณ 15-30 วัน ใบมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จะเริ่มเหี่ยวหรือใบร่วง แตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ เมื่อสังเกตเห็น มะนาวขาดน้ำ มีใบเหี่ยว หรือใบร่วงมากแล้ว ให้นำพลาสติกคลุมโคนต้นออก แล้วดำเนินการให้น้ำและปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 ช้อนแกงต่อต้น เมื่อมะนาวมีการออกดอกและติดผลแล้ว ควรมีการให้น้ำและปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นและผลมะนาวตามปกติ จนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูแล้ง • การเก็บเกี่ยว หลัง จาก มะนาวออกดอกติดผล ได้ประมาณ 4-5 เดือน ก็สามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาดได้ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ ถ้าเป็นมะนาวน้ำหอม มะนาวพันธุ์นี้จะมีน้ำตั้งแต่ผลเล็กๆ ผู้ปลูกสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 3-4 เดือน ถ้าสังเกตมะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ มีการติดผลมาก (ผลดก) เมื่อถึงช่วงอายุเก็บเกี่ยวแล้วควรดำเนินการเก็บเกี่ยวสู่ตลาดเลย ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้บนต้นนานๆ ต้นมะนาวจะต้องใช้อาหารมาเลี้ยงหรือบำรุงผลมะนาว เป็นเวลานานกว่าปกติ ต้นมะนาวอาจทรุดโทรมได้ง่าย และควรระมัดระวัง อย่าให้กิ่งฉีกหัก และผลมะนาวช้ำ จะวางตลาดได้ไม่นาน ควร จะเก็บเกี่ยวผลผลิต เฉพาะช่วงนอกฤดูหรือช่วงหน้าแล้งเท่านั้น ไม่ควรปล่อยให้มะนาวออกดอกติดผลอยู่บนต้นตลอดปี มะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์จะทรุดโทรมเร็วกว่าปกติ • การตัดแต่งกิ่ง หลัง จากเก็บเกี่ยวผลผลิตมะนาวนอกฤดูกาล(มะนาวหน้าแล้ง) หมดแล้ว ควรมีการตัดแต่งกิ่งที่ฉีกหัก กิ่งที่แตกกิ่งไม่เป็นระเบียบ กิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออก • การใส่ปุ๋ยและเพิ่มดิน การใส่ปุ๋ยและเพิ่มดินปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่งมะนาว ที่ปลูกในวงบ่อแต่ละปีแล้ว ควรนำดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ที่สลายตัวแล้ว 1 ส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนำมาใส่เพิ่มในวงบ่อให้เต็มปากบ่อ มีลักษณะพูนขึ้นมาเล็กน้อย และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5 ช้อนแกง ต่อต้น รดน้ำดูแลรักษามะนาวในวงบ่อซีเมนต์ให้สมบูรณ์ แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อบังคับให้ออกดอกติดผลในปีต่อไป

 
 
 
   Siamvip.Com บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี

เว็บขยายสายงาน เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์